خدمات

خدمات

 • قیمت گذاری آثار و صنایع دستی توسط کمیسیون قیمت گذاری متشکل از متخصصین حوضه ی صنایع دستی
 • تأمین کننده مواد اولیه در صنایع دستی
 • برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • برگزاری ورکشاپ
 • برند سازی
 • برقراری ارتباط با بازارهای خارجی
 • حمایت از تولید کنندگان داخلی
 • مشاوره در فروش و بازاریابی صنایع دستی
 • پوشش کارگاه های تولیدی صنایع دستی بالاخص خاتم کاری
 • جذب تولید کنندگان فاقد پروانه تولید
 • ارائه لیست محصولات مناسبتی و همکاری با کلیه ارگان ها و مراکز دولتی و غیر دولتی